Alle ansatte og samarbeidspartnere blir behandlet med respekt og likeverd uansett. Hver ansattes kompetanse, livssyn og etnisitet er nødvendig for det mangfoldet av kunnskap Avitell leverer gjennom sine tjenester. Avitell sine ansatte opptrer med imøtekommenhet, samarbeidsvilje og orden.

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling

Avitell er først og fremst opptatt av å sikre tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Vi tror at da må også kvinnene med på laget. Det å ha likere kjønnsfordeling har flere positive effekter for Avitell. Det styrker vårt arbeidsmiljø og kan på mange måter være positiv effekt på vårt omdømme.

Avitell skal kartlegge kjønnsforskjeller i uttak av foreldrepermisjon, midlertidig ansatte, deltidsansatte og kjønnsbalanse.

Annethvert år (2024 neste) kartlegger vi forskjeller mellom kvinner og menn i lønn og kjønnsbalanse på ulike stillingsnivåer/grupper, samt ufrivillig deltid.

Tilstand for kjønnslikestilling i Avitell 2022:

Totalt antall ansatte 2022

Midlertidig ansatte

Foreldre- permisjon

Faktisk deltid

Ufrivillig deltid

Kvinner

Menn  

Totalt

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

6

 

96

 

102

 

0

 

0

 

0

10

0

 

0

 

0

 

0

 

 

Avitell arbeider for at ansettelser skal skje i hel stilling og med fast ansettelse. Deltidsansettelse er unntaket til hovedregelen. Redusert stilling brukes kun når arbeidstaker selv søker om dette for å tilrettelegge for sin livssituasjon.